Svenskt sigill

En certifiering enligt Sigillnivån säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Genom certifieringen får företaget kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. För att kunna använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten och blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt denna nivå.

sigill2

Klimatcertifiering

En klimatcertifiering innebär att företagets verksamhet uppfyller IP Sigill-nivån och dessutom har åtgärder för minskad klimatpåverkan vidtagits. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill – Klimatcertifierad.

sigill3

Arbetsvillkor

Svenskt sigill arbetsvillkor är en märkning som garanterar att all arbetskraft på gården eller vid odlingen har en god arbetsmiljö, sjyst lön och goda arbetsvillkor. Både anställd och inhyrd arbetskraft omfattas av certifieringen.

Hållbart skogsbruk

PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

1200px-PEFC_Logo.svg